| پنجشنبه 24 خرداد 1403

پورتال جامع دلتا

تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
دسترسی آسان به بخش های سایت

در تعمير مانيتورها اصول كل براي تعميرات تقريباً يكسان مي باشد به جز دو يا سه مدل كه كمي با بقيه متفاوت مي باشد : 

شايع ترين ايرادي كه به تعميرات مي آيد ايراد No Power مي باشد . 

مواقعي كه مانيتور No Power است : 

1- اولين كار گرفتن ولتاژ تغذيه 15V روي ديود D951

2-اگر ولتاژ 15V را 7-8V ديدي كه ترانزيستور Q706 سوخته 

3-اگر ولتاژ 15V را داشتيم ممكن است : 

الف-IC401 معيوب باشد . 

ب-IC302 خراب باشد . 

4-اگر ولتاژ -15V صفر بود پس تغذيه خراب است . 

اگر مي خواهيم مطمئن شويم كه IC302 خراب است يا سالم يك روش وجود دارد كه : 

* پين P702 كه از Main به CPT وصل مي شود را آزاد مي كنيم . اگر مانيتور به حالت چشمكزن سبز و نارنجي درآمد مطمئن مي شويم كه IC302 خراب است . 

* گاهي ممكن است ولتاژ 15V صفر باشد . كه در اين حالت : 

1-اولين كار چك كردن فيوز مي باشد . 

2-اگر فيوز سالم بود ترانزيستور Q901 را تست مي كنيم كه به احتمال زياد معيوب مي‌باشد . 

3-نكته مهم در رابطه با تغذيه اگر Q901 خراب باشد حتماً IC901 را خراب مي كند (مي‌سوزاند) يعني اينكه Q901 به تنهايي خراب نمي شود . 

4-ممكن است D900 (پل ديود) خراب باشد . 

* روشي براي چك كردن پل ديود كه خيلي مهم است و ما زود تر به نتيجه مي رسيم اينكه پايه مخفي D900 را آزاد مي كنيم و دو سر ولتمتر را به پايه اول و آخر مي گيريم كه حدوداً بايد بالاي 8/0 را نشان دهد در غير اين صورت اگر پايين 8/0 را نشاندهد پل ديود معيوب است . 

* يكي ديگر از راهها كه بتوان بفهميد پل ديود خراب است اينكه در مدار وقتي پل ديود خراب باشد مانيتور دچار سوزاندن فيوز مي شود و در مانيتور امكان ندارد كه پل ديود خراب باشد ولي فيوز سالم باشد . 

 

ايراد ديگري كه وجود دارد NoRaster مي باشد . يعني اينكه روشن مي شود ولي رستر نداريم

مواقعي كه مانيتور NoRaster است : 

1-ممكن است IC701 معيوب باشد - اين در صورتي امكان دارد كه NoRaster با ولتاژهاي صحيح مانيتور باشد . 

2-ممكن است Main برد ترك داشته باشد . 

3-ممكن است ZD902 خراب باشد . 

4-ممكن است R809 خراب باشد . 

5-اگر مانيتور NoRaster بود ما ولتاژ 40V را روي ديود D721 اندازه مي گيريم اگر ولتاژ 40V بود ما Raster نداشتيم به احتمال خيلي زياد لامپ تصوير معيوب باشد . در غير اين صورت ممكن است حتي F.B.T هم خراب باشد . 

* در مواقعي هنگام توليد : اپراتوري كه وظيفه مونتاژ اتصالات به عهدة اوست فراموش مي كند كه P701 (يا سيم يوك) را وصل كند در اين مواقع مانيتور No Power مي شود يعني اينكه : 

1-Q706 مي سوزد 

2-ممكن است C744,Q719 بسوزد . 

 

مواقعي كه مانيتور No Video  است يعني اينكه تصوير نداريم ولي رستر وجود دارد 

No Video :

1-اكثر مواقعي كه مانيتور No Video است ايراد از برد R.G.B (C.P.T) مي باشد كه به احتمال خيلي زياد از IC303 مي باشد . 

2-ممكن است كه در Main برد قطعه اي خوب قلع نگرفته باشد . 

3-ممكن است كه در مسير 80V در Main بردتركي بوجود آمده يا مقاومتي شكسته باشد . 

4-ممكن است كه P.702 كه از Main برد به C.P.T وصل مي شود قطع باشد . 

* ما براي اينكه زودتر به نتيجه برسيم اولين كاري كه براي مانيتور No Video انجام مي دهيم : 

1-يك برد R.G.B (C.P.T) عوض مي كنيم اگر برطرف شد كه C.P.T IC303 معيوب را عوض مي كنيم . 

2-ولي اگر برطرف نشد بايد ولتاژ80V و مسير آن را چك كنيم . 

 

در مواقعي كه مانيتور Pincushion است يعني اينكه انحنا به داخل (فرورفتگي) تصوير بالشتكي 

در مواقع Pincushion : 

1-ممكن است كه ترانزيستور Q709 معيوب باشد .

2-ممكن است كه ديود D704 كه در برخي مانيتورها D703 است معيوب باشد . 

3-ممكن است كه Q708 يا اينكه D711 خراب باشد . 

 

در مواقعي كه مانيتور H-Size است يعني اينكه سايز افقي ايراد دارد : 

در مواقع H-size : 

1-بيشتر مواقع IC402 معيوب است . 

2-گاهي بايد با دست تنظيم مجدد كرد يا اينكه با دستگاه تنظيم كرد . 

3-ممكن است از IC701 نيز باشد . 

4-در موارد استثنايي ممكن است IC401 هم خراب باشد . 

 

در مواقعي كه مانيتور ABL است يعني اينكه تنظيم نشدن نور در الگوي تمام سفيد 

در مواقع ABL : 

1-ممكن است خازن C801 خراب باشد . 

2-ممكن است IC401 خراب باشد . 

3-ممكن است از C.P.T و IC302 نيز باشد . 

* ولتاژ ABL روي پاية IC401 از 1 تا 9/4 متغير است كه با كم و زياد كردن ABL ولتاژ روي پايه IC تغيير مي كند . 

 

در مواقعي كه Cut-off است يعني تنظيم نشدن نور پس زمينه 

در مواقع cut-off : 

1-ممكن است از IC302 برد R.G.B باشد . 

2-ممكن است كه در برد R.G.B مسير رنگها ترك داشته باشد . 

3-ممكن است از IC402 Main برد باشد . 

4-ممكن است به علت عدم مونتاژ صحيح C.P.T پايه اي از پايه هاي گان لامپ تصوير خم شده باشد و جاي خود قرار نگرفته باشد . 

 

در مواقعي كه مانيتور H-Linearity است يعني اينكه خطي نبودن خطوط افقي 

در اين مواقع كه مانيتور H-Linearity است : 

1-ممكن است يكي از سه ترانزيستور Q711-Q712-Q713 معيوب باشد . 

2-ممكن است سلف L703 خراب باشد . 

3-در مدل 710Puy هر سه ترانزيستور با هم مي سوزند . 

* در مواقعي كه مانيتور V-Linnearity است يعني اينكه خطي نبودن خطوط عمودي 

مواقعي كه مانيتور V-Linearity است : 

1-به احتمال خيلي زياد IC402 معيوب باشد . 

2-اگر با IC402 ايراد برطرف نشد IC701 را نيز عوض مي كنيم . 

در برخي از مانيتورها اين ايراد با ساير مدلها متفاوت است مثلاً در مدلهاي F700Pj و F700Pk فقط يك احتمال وجود دارد و آن هم اينكه سلف L801 معيوب است . 

 

در مواقعي كه ايراد مانيتور Tilt است يعني اينكه كج بودن (چرخش) تصوير 

مواقعي كه ايراد مانيتور Tilt است : 

1-اولين كار سيم Tilt را چك مي كنيم كه به مدار وصل باشد . 

2-اگر سيم وصل بود ولي Tilt عمل نمي كرد ممكن است ترانزيستور Q502 يا Q503 معيوب باشد . 

3-ممكن است مسير Tilt از IC401 قطع باشد . 

4-ممكن است IC401 معيوب باشد . 

5-ممكن است R599 خراب باشد . 

* گاهاً و در مواردي هم مشاهده شده كه ايراد Tilt از لامپ تصوير C.D.T نيز بوده به اين صورت كه دو سر سيم Tilt به يوك وصل شده كه ما وقتي با ولتمتر چك مي كنيم بايد با هم اتصال كوتاه باشند اگر ما اندازه گيري كرديم اتصال كوتاه نبود سپس نتيجه مي گيريم كه لامپ تصوير خراب است . 

 

در مواقعي كه Drive است يعني اينكه تنظيم نشدن رنگ و نورد در الگوي پنجرة سفيد كوچك 

در مواقع Drive : 

1-ممكن است از IC302 باشد . 

2-ما مانيتور را تنظيم مي كنيم اگر تنظيم نشد يك برد R.G.B عوض مي كنيم . اگر درست شد IC302 يا پايه يكي از قطعات بالا است . 

3-اگر برد R.G.B عوض كرديم باز هم مانيتور تنظيم نشد ايراد از لامپ تصوير يا CDT مانيتور مي باشد . 

 

 

در مواقعي كه مانيتور Noise دارد يعني اينكه نويز و پارازيت تصوير 

در مواقع Noise : 

1-خيلي وقتها IC601 معيوب است . 

2-ممكن است IC701 خراب باشد . 

3-ممكن است كه قسمت تغذيه قطع سرد باشد كه با قلع گرفتن برطرف شود . 

4-ممكن است سيمهاي قهوه اي رنگ F.B.T كه سيمها فيدبك مي باشند پلاريته خورده باشد كه با درست جا زدن سيم ها برطرف شود . 

 

در مواقعي كه مانيتور H-Lin است يعني اينكه يك خط نور افقي وسط تصوير قرار دارد .

در مواقع H-Lin : 

1-ممكن است IC601 معيوب باشد . 

2-ممكن است مسير V.out روي پايه IC701 تا IC601 قطع باشد . 

3-ممكن است سيم يوك (P701) قطع باشد . 

4-ممكن است R606 خراب باشد . 

 

در مواقعي كه مانيتور unstable Image است يعني اينكه پرس و ناپايداري تصوير 

در مواقعunstable Image : 

1-ممكن است IC701 معيوب باشد . 

2-ممكن است خازنهاي C752-C737 خراب باشد . 

3-يا يكي از خازنهاي اطراف IC701 معيوب باشد . 

 

در مواقع كه مانيتور Drap است يعني اينكه هر گونه تغييرات در اثر ضربه 

درمواقع Drap : 

1-ممكن است كه قطعه اي روي قطعه ديگر افتاده باشد كه در اثر ضربه يك خطي يا Noise در تصوير مشاهده مي شود . 

2-ممكن است كه پاية قطعه اي خوب قلع نخورده باشد . 

3-ممكن است كه برد ما ترك داشته باشد و در اثر ضربه اين مدار از هم باز و جريان قطع و وصل شود . 

* در حالات Drap معمولاً با Soldering يا قطع كاري مجدد مي توان عيب برطرف كرد . 

 

در مواقعي كه مانيتور D.P.M است يعني اينكه عدم كاهش توان مصرفي 

در مواقع D.P.M : 

1-ممكن است كه IC401 خراب باشد . 

2-ممكن است پيني كه كابل Signal به آن وسط مي شود قلع سرد باشد 

3-ممكن است كابل Signal معيوب باشد . 

4-ممكن است تركي در Main برد مسير D.P.M.F و DPMS داشته باشد . 

در مواقع Hi-POT است يعني اينكه عدم پاسخ در تست اعمال ولتاژ بالا 

در مواقع Hi-Pot : 

1-ممكن است سيم Degauss له شده باشد و با بدنه اتصال داشته باشد . 

2-ممكن است IC901 معيوب باشد . 

3-ممكن است خازنهاي آبي تغذيه قلع سرد باشد . 

يك مورد دربارة ايراد Hi-Pot در مدلهاي F700Pj و F700Pk بايد بدانيم اينكه وقتي بسيم پنل اين مدل بين فرانت و شيلد مي ماند و دچار اتصالي با بدنه مي شود كه اگر دير متوجه شويم و مانيتور را به برق بزنيم دو سه قطعه داخل تغذيه خراب مي شود كه مقاومتهاي R929-R930 مي‌باشد به اضافه Q901 و IC901 و Q903

 

در مواقعي كه مانيتور Degauss است يعني عدم مغناطيس زدايي 

در مواقع Degauss : 

1-سيم ديگلس در چك مي كنيم كه سالم باشد يعني اينكه ما وقتي دو سر ولتمتر را به دو سر سيم گرفتيم بايد اتصال كوتاه باشد در غير اين صورت سيم ديگلس معيوب است . 

2-ممكن است كه يكي از پايه هاي RL901 جا نخورده يا اينكه RL معيوب باشد . 

3-ممكن است Q953 يا D952 خراب باشد . 

 

 

در مواقعي كه مانيتور Control Panel است يعني اينكه كليدهاي برد كنترل . 

در مواقع Control Panel : 

1-اولين كاري كه مي كنيم اينكه چك كنيم كليد نشكسته باشد كه در اين صورت تعويض فرانت است . 

2-ممكن است SW سوئيچها معيوب باشد يعني مثلاً كليد جهت عمل نكند دو سر ولتمتر را روي دو پايه سوئيچ مي گذاريم و با فشار دادن دكمه SW بايد اتصال كوتاه شود در غير اين صورت SW معيوب است . 

3-ممكن است قطعي پين رشته سيمهاي پنل وجود داشته باشد . 

 

در مواقعي كه مانيتور Spot Killer است يعني اينكه وجود نقطه نوراني هنگام خاموش شدن يا در اصطلاح (نقطه سوز شدن) 

در مواقع Spot Killer : 

1-اولين كار اينكه ولتاژ F1 را مي گيريم كه درست باشد . 

2-مدار G1 را چك مي كنيم تا قطعي نداشته باشد . 

3-ممكن است كه Q799 معيوب باشد . 

4-ممكن است كه CDT (لامپ تصوير) خراب باشد . 

 

 

در مواقع No.DDC يعني اينكه عدم امكان انتقال هويت و مشخصات به مانيتور : 

در مواقع No.DDC : 

1-اولين احتمال IC402 مي باشد چون مشخصات و هويت مانيتور در اين IC ذخيره شده است . 

2-ممكن است IC401 معيوب باشد كه اخيراً در مانيتورهاي مدل F700Bj و IC401 710BHj خراب بود . 

 

در مواقعي كه مانيتور OSD Problems است يعني هر مشكل مربوط به OSD

در مواقع OSD : 

در واقع هر مشكلي كه مربوط به OSD شود از قبيل لرزش كادر OSD يا نوشته هاي داخل كادر در هم باشد يا اينكه چيزهاي اضافي در كادر OSD مشاهده شود . مربوط به IC301 مي شود . 

البته اين ايراد بيشتر در مانيتورهاي مدل 15 اينچ مشهود است .

 

در مواقعي كه مانيتور Flicker است يعني اينكه چشمكزن تصوير 

در مواقع Flicker : 

1-ممكن است Q952 معيوب باشد براي اطمينان هنگاميكه كه مانيتور در حال چشمك زدن است پايه كلكتور و اميتر ترانزيستور را با هم اتصال كوتاه مي كنيم اگر چشمك زدن 

برطرف شد Q952 را تعويض مي كنيم . 

2-ممكن است از IC701 نيز باشد . 

3-ممكن است از IC901 هم باشد . 

4-در بعضي مواقع از Q705 مي باشد . 

5-اگر چشمكزدن تصوير خيلي سريع بود ممكن است IC402 معيوب باشد . 

* البته بايد توجه داشت چشمك زدن تصوير مختص به اين موارد نيست بلكه در مواقعي مشاهده شده كه قطعه اي روي قطعة ديگر افتاده و مانيتور را به حالت چشم كزدن در آورده است . 

يا اينكه در بعضي موارد چشمك زدن مي تواند از لامپ تصوير نيز باشد در شرايطي كه چشمك زدن همراه با صدايي از مانيتور مشاهده شد اين احتمال مي رود كه گان لامپ تصوير ترك دارد . 

يا اينكه ما لامپ تصوير هم عوض كرديم و باز چشمك زدن با صدا از مانيتور مشاهده شد نيايد شك كرد كه T701 يا همان F.B.T معيوب است . 

 

در مواقعي كه مانيتور Focuse است يعني اينكه عدم وضوح و تمركز تصوير 

در مواقع Focuse : 

1-ممكن است پاية يكي از خازنهاي اطراف يوك بالا باشد .

2-ممكن است ترانس T702 معيوب باشد . 

3-ممكن است كه مقاومت   كنار F.B.T معيوب باشد . 

Focuse در مدلهاي F700PK و F700Pj كمي متفاوت با مدلهاي ديگر مي باشد 

يعني اينكه : 

1-ممكن است Q724 و Q725 با هم معيوب باشد . 

2-ممكن است IC701 خراب شده باشد . 

 

در مواقعي كه مانيتور LED Defect يعني اينكه ايراد LED 

در مواقع LED : 

1-ممكن است لامپ LED معيوب باشد D201 

2-در مواقعي LED نارنجي است كه ممكن است : 

الف-LED پلاريته خورده باشد 

ب-IC401 معيوب باشد 

3-در مواقعي كه LED خاموش است : 

الف-ممكن است برد پنل قلع سرد يا قطعي داشته باشد 

ب-ممكن است IC401 معيوب باشد 

  • اشتراک گذاری
تبلیغات
ارز دیجیتال
نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
موضوعات
تبلیغات
کسب درآمد اینترنتی
تبلیغات متنی
تمامی این سایت متعلق به شماست